S Y S T E E M   R I J D E N

 

                       OPLOSSING FILE PROBLEMATIEK  2010 - 2050

 

 

                                                    Voorwoord

 

 

Files van 800 km en langer zijn heden ten dage eerder regel dan uitzondering.  De wijze van verplaatsing is volstrekt verouderd, en het wegennet vertoont teveel bottlenecks. Er zal een nieuwe werkwijze gevonden moeten worden om de enorme verkeerstromen tijdens de spits, ordentelijk en gereguleerd te verplaatsen tot ver in de toekomst. Traffic Jam Solution heeft een zeer uitgebreid plan ontworpen om dit te bewerkstelligen. De inspiratie bron voor dit uitgekiende plan, is de wijze waarin we bij onze waterwegen, binnendijken aanleggen om het overtollige water op te vangen, zodat de waterstroom zo min mogelijk wateroverlast  veroorzaakt voor de naburige bewoners. De verwerkingscapaciteit van de rivierstromen blijft maximaal en de binnendijken vangen de overbelasting op. En waarom niet een dergelijk systeem voor het wegvervoer, waar iedere dag de wegen overbelast worden tot ver boven hun verwerkingscapaciteit. Het plan geheten “Systeem rijden” oplossing fileproblematiek 2010-2050, waarborgt de anonimiteit van iedere weggebruiker en zal verliesuren ontstaan door files tot aanvaardbare minima’s terugbrengen. Nederland is een technisch hoogontwikkeld land en bestaande en nieuwe technieken zullen “Systeem rijden” tot een succes kunnen maken.

 

R.F.G. van Sprang.                                                                  Leiden, 3 november 2009

Introductie

 

De uitvinding behelst een nieuwe werkwijze om het grote verkeersaanbod tijdens de spitsuren ordentelijk, gereguleerd en veiliger over de snelwegen te verplaatsen. Naast het aanleren van nieuwe verkeer- en gedragregels, zal zowel bestaande als nieuwe detectie en verkeer  reguleringstechnieken aangeboden worden aan bestuurders door middel van verplichte navigatie in het voertuig. 

 

Voor filevrij rijden zal de infrastructuur rond de op- en afritten ingrijpend verbeterd moeten worden.                  Systeem rijden zal de snelweg de betekenis teruggeven waarvoor die eigenlijk is bedoeld n.l.: Snel op de weg.

Dat wil zeggen dat snelheden tussen 80 en 120 km/p/u. op het betreffende baanvak te allen tijde gehandhaafd dienen te worden. Buitengewone weersomstandigheden en ongelukken daar gelaten.

 

Voorwaarde voor “Systeem rijden” is een streng dictatoriaal verkeersbeleid. Hierin is geen plaats voor wegpiraten en/of andere wegmisbruikers. Iedereen dient zich aan de verplichte adviessnelheid en benodigde veilige afstand te houden, met dien verstande, dat de eigen veiligheid en die van andere weggebruikers niet uit oog verloren wordt.

 

Het verschil met de in het voorwoord genoemde waterstromen is dat we in het verkeer te maken hebben met twee verschillende verkeersstromen. Het openbaar/vrachtvervoer zullen voor systeem rijden volstrekt gescheiden van het snelle vervoer  behandeld moeten worden, althans zoveel als mogelijk is. Het komt erop neer dat het snelle verkeer absoluut geen hinder mag ondervinden t.o.v. het langzame verkeer.

 

In het systeem rijden gebied zal een onderscheid gemaakt moeten worden wat de A wegen zijn of beter gezegd wat de hoofdroutes zijn. Alle andere wegen die niet als hoofdroute gekenmerkt worden zijn automatisch B wegen en sluiten op de hoofdroute d.m.v.  “traffic bays” of z.g. tolpoorten aan op de hoofdroute. Het kan dus voorkomen dat een gedeelte van bijvoorbeeld een Cityring een hoofdroute is, en andere gedeeltes niet. De hoofdroute wordt uiteraard bepaald aan de hand van historische verkeersstromen. Aansluitingen op de hoofdroute bij benzinestations etc. kunnen volstaan met stoplichten voor toelating tot het systeem rijden gebied.

Infrastructuur

 

Voor systeem rijden geld tijdens de spitsuren een algeheel inhaalverbod. Het inhalen wordt in het systeem rijden gebied onmogelijk gemaakt, doordat de rijbanen gescheiden worden d.m.v. een doorgetrokken streep, met de nodige “switchpoints” om van baan te kunnen verwisselen.  De switchpoints dienen om te kunnen anticiperen op een naderende afslag en/of anticiperen op de doorgaande route, d.w.z. aansluiten op de meest linkse rijbanen. Iedere  rijbaan zal haar eigen specifieke kenmerken t.a.v. de verplichte snelheid kunnen behouden. De switchpoints zijn zodanig aangebracht dat het onmogelijk is om bijvoorbeeld van rijbaan 4 naar rijbaan 1 te kunnen switchen. Dit komt de veiligheid geheel ten goede en bestuurders hoeven zich slechts op één afslaande beweging te concentreren. Vooralsnog gaan we er vanuit dat tijdens de spitsuren op een snelweg met vier rijbanen een snelheid van 100/110 km/p/u op 3 rijbanen wordt gereden en op rijbaan 1 een permanente snelheid van 80/90 km. p/u. geldt.  

 

De “Traffic Bay” is een verkeershaven die aansluit op de snelweg en moet gezien worden als het hart van “Systeem rijden” (de zogenaamde binnendijk). Het reguleert het ongecontroleerde verkeersaanbod. We hebben te maken met twee verschillende verkeerstromen n.l. het vrachtverkeer/ openbaar vervoer en het snelle verkeer. Deze worden op de oprit traffic bay  van elkaar gescheiden en hebben een geheel eigen invoegstrook.

 

Afbeelding 1:  Voorbeeld van  oprit “Traffic Bay” geschikt voor gemiddelde verkeersstromen.

 

 

 

Deze oprit traffic bay laat zien hoe het langzame verkeer op de uitsorteer strook, gescheiden van het snelle verkeer zich op rijbaan 1 kan begeven.                                                                                                                                        Deze oprit traffic bay is geschikt op punten waar de verkeersstromen laag tot gemiddeld zijn.                                    Het snelle verkeer zal hier het aankomende langzame verkeer op rijbaan 1 moeten kruizen. Met kortstondig  gebruikmaking van de 1 seconde regel zal het verkeer via het switchpoint 1  zich op rijbaan 2 begeven.                      Op Switchpoint 2 zullen bestuurders voor afrit 4 of hoger gedirigeerd worden via rijstrook begeleiding.

 

Afbeelding 2:    Traffic Bay voor uitzonderlijke verkeersstromen.

Traffic Bay voor uitzonderlijke verkeersstromen

Totale afscheiding langzaam- en snelverkeer  

Rijbaan 1 (rood gearceerd) is ondertunnelt

Het langzame verkeer op rijbaan 1 heeft een geheel eigen uit– en invoegstrook

Het snelle verkeer kan met  een snelheid van 100/110 km p/u invoegen.

Uitsortering  snelverkeer op oprit traffic bay voor afslag 4 of hoger en verkeer t/m afslag 3

 

Voorwaarden Weglogistiek

 

Om een vlotte doorstroming te bevorderen dienen zeer scherpe bochten in het traject vermeden te worden.

Een vertraging van de snelheid naar 40/50 km p/u. voor een te nemen bocht, is de doodsteek voor systeem rijden.

 

Bij het samengaan van twee hoofdwegen, of het naderen van een city ring is het zeer ongewenst dat het langzame verkeer het snelle verkeer moet kruizen voor een afslag naar links. Hier zal een aparte baan voor aangelegd moeten worden.

 

Bij het samengaan van twee hoofdwegen zal het aantal rijbanen bij samenkomst verdubbeld moeten zijn. Wanneer dit om infrastructurele problemen niet mogelijk is, zal een van de hoofdwegen haar A weg status verliezen.

Het ontbreken van de bovengenoemde infrastructuur zal de wacht tijden op de traffic bays vergroten daar snelheidshandhaving op de hoofdroute prioriteit heeft.

 

De traffic bay regelt dus het ongecontroleerde aanbod, en is onmisbaar voor het fenomeen systeem rijden. Een ander voordeel van een traffic bay is dat gemeentes direct plaatselijk geconfronteerd worden met een uitzonderlijk hoog verkeersaanbod tijdens de spitsuren,  en in de mogelijkheid gesteld worden een actief spreidingsbeleid te kunnen voorstellen aan betrokken bedrijven

 

    Systeem Rijden--  Een nieuwe wijze van rijden in de Spits— File vrij rijden— Snelheid Garantie— Korte wachttijden op de Traffic Bays— Reistijd Garantie      

              Hoge Veiligheid—Totale Anonimiteit— Efficiënte Verplaatsing Snel en Langzaam verkeer—  Toepassing modernste Navigatie Technieken  

                                                                           Een uitdaging voor Hoogtechnologisch Ontwikkelde Landen                                                         

TECHNIEK:    

 

Navigatie Toestel

 

Het Galileo project ontwikkeld door de ESA en de Europese unie zou in combinatie met internet/intranet, de perfecte applicatie kunnen leveren voor Systeem rijden.

De volgende voorzieningen zullen aanwezig moeten zijn in het verplichte navigatie toestel:

 

a.  Verplichte invoer reisdoel en vertrektijd. Deze voorziening dient om de bestuurder enig inzicht te geven over de verwachte reistijd, inclusief de wachttijden op de oprit en afrit traffic bays. Voorts zou bij invoer gelijk een vertrektijd advies gegeven kunnen worden en/of een keuzeadvies welke oprit traffic bay op dat moment het minst bezet is. Het actief spreiden van het verkeer vooraf, zal het vastlopen van het verkeer in de binnenstad kunnen voorkomen, wanneer men de keuze heeft van twee oprit traffic bays, bijvoorbeeld bij een city ring.

 

b. Uitgebreide rijstrookbegeleiding en detectie mede weggebruikers. Actieve rijstrookbegeleiding dient om de bestuurder tijdig te waarschuwen om van baan te verwisselen bij een naderende afslag, of het advies krijgt zich op de doorgaande rijbaan te begeven. In navigatie venster zullen alle rijbanen en  medeweggebruikers zichtbaar zijn. De positie van de bij het navigatietoestel behorende  bestuurder wordt via een z.g. “blink” of  knipperend icoontje weergegeven. Voordelen van detectie van medeweggebruikers zijn: 

1. Het in één oogopslag waarnemen van de positie van bestuurders op alle rijbanen.                                                                            

2. Bij slecht zicht of zeer dichte mist maximale oriëntatie kunnen behouden.

3. Systeem rijden is gebaseerd op snelheidshandhaving. Interactieve combinatie van GPS software met internet/intranet zal een eventuele   stilstand of ongeluk op het traject vrijwel direct rapporten aan het tegemoetkomende verkeer.         

                                                                   

c. Afstandsindicator.  “Twee seconden regel”
Bij de vuistregel voor het afstand houden, houdt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat rekening met reactietijd en remvertraging. Een afstand in meters zegt weinig als u met 120km/uur over de snelweg rijdt. Lengte is dan moeilijk in te schatten. In sommige andere landen worden markeringen op de weg gebruikt om de veilige afstand aan te duiden. In Nederland is dat niet zo. Daarom is er de  regel met de twee seconden.

 

Vuistregel
Twee seconden is in alle gevallen een bruikbare en veilige maatstaf. Maar dat betekent niet dat u strafbaar bent of onveilig rijdt als u op 1,5 of zelfs 1 seconde afstand rijdt. De politie bepaalt per geval wanneer er sprake is van bumperkleven (ongeveer 0,5 sec of minder). De twee-seconden regel is een vuistregel voor het bepalen van een veilige afstand. Het is geen wettelijke verplichting. U kunt er als weggebruiker flexibel mee omgaan. Vooral in de spits is het vaak onmogelijk twee seconden tussenafstand aan te houden. Als u bij druk verkeer iets minder dan twee seconden afstand houdt, bent u dus
niet in overtreding. Wees dan wel extra alert op plotseling remmend en invoegend verkeer. Bij regen of slecht zicht is het raadzaam om méér dan twee seconden afstand aan te houden.

Twee-seconden regel toepassen
Wanneer de auto voor u een vast punt passeert - bijvoorbeeld een boom - begint u te tellen. Passeert u na de tweede tel (éénentwintig...tweeëntwintig) hetzelfde punt, dan houdt u voldoende afstand
.                                                        (Bron: Min. v. verkeer en waterstaat.)

Systeem rijden vereist echter een vlotte doorstroming, zodat een indicatie van een veilige afstand van 2 seconden direct afleesbaar moet zijn op het navigatie toestel.  Bij het invoegen is het goed mogelijk dat een 1 seconde afstand gecreëerd wordt. Het is dan de plicht van bestuurders geleidelijk een 2 seconden afstand te creëren. Een 1 seconde afstand zou echter zeer wenselijk zijn onder de volgende omstandigheden. 

 

Voorbeeld: Een bestuurder op rijbaan 4 nadert zijn beoogde afrit. Hij zal dus 3 switchpoints moeten kruizen. De bestuurder dient zijn richtingaanwijzer naar rechts permanent te laten branden totdat de afrit bereikt is. Wanneer een bestuurder via rijstrookbegeleiding vanaf een oprit gedirigeerd wordt naar rijbaan 4, zal hij zijn richtingaanwijzer permanent naar links moeten laten branden, totdat rijbaan 4 bereikt is, en dient hierna een veilige afstand van 2 seconden te creëren. Bij het bereiken van de verplichte snelheid dient de bestuurder gebruik te maken van de in het voertuig aanwezige cruisecontrole. Mocht het zo zijn dat een bestuurder op een afstand hoger dan 2 seconden t.o.v. zijn voorligger invoegt, dient hij zich aan de verplichte snelheid te houden en deze afstand in stand te houden. Dit is van belang voor het invoegen van voertuigen op de volgende traffic bays.

 

De afstandsindicator in het navigatie toestel zal via GPS de volgende indicatoren activeren:

Groen  =  veilige afstand in seconden van 2 of hoger. Het aantal seconden wordt weergegeven in de groene indicator.

Oranje = afstand is 1 seconde.

Rood   =   afstand is korter dan 1 seconde.

Uiteraard correspondeert  de te houden afstand  met actuele snelheid op de desbetreffende rijbaan.                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

d. Politie diensten.                                                                                                                                        Snelheidscontroles zullen tijdens de spitsuren overbodig zijn omdat we nu te maken hebben met een verplichte vaste snelheid. Ook het algeheel inhaalverbod maakt deze controles overbodig. Via het navigatie toestel zullen weggebruikers geattendeerd kunnen worden wanneer de snelheid te hoog of te laag is. Systeem rijden garandeert de anonimiteit van iedere weggebruiker. Optioneel kan echter via het navigatie toestel een wegmisbruiker uit de anonimiteit gehaald worden. De  “pirate button”  in het navigatie toestel kan via internet/intranet de politiecentrale attenderen op een wegmisbruiker. Via het politie radar systeem kan de overtreder gevolgd worden en bij ernstige overtredingen van de weg gehaald worden.

e. Nooddiensten:

Politie, ambulance, brandweer en overige alarmdiensten. Deze diensten zullen zich hoofdzakelijk op de snelste, dus de meest linker rijbaan moeten verplaatsen. Uiteraard uitgezonderd, wanneer er een ongeval op deze rijbaan heeft plaatsgevonden. Tijdens de spitsuren dienen bestuurders in het systeem rijden gebied er rekening mee houden zoveel als mogelijk geschakeld te rijden. Dat wil zeggen dat een voertuig op rijbaan 3 ongeveer op 1 seconde voor of achter ligt t.o.v. de bestuurder op rijbaan 4 en 2. Aankomende nooddiensten zullen zowel via navigatie als via de gebruikelijke visuele/alarm kenmerken aan de bestuurders op de betreffende rijbanen kenbaar gemaakt worden. Alle voertuigen op rijbaan 4 zullen nu de doorgetrokken streep moeten kruizen en zich tijdelijk op rijbaan 3 moeten begeven. Hiermee wordt op rijbaan 3 een tijdelijke 1 seconde situatie gecreëerd. De knipperlichten van de in/uitvoegende voertuigen van rijbaan 4 zijn wederom belangrijk.  Het vrijblijvende karakter van de twee seconden regel zou in het Systeem rijden gebied omgezet kunnen worden naar een wettelijke verplichte maatregel, zodat een veilige afstand in combinatie met snelheidshandhaving de kans op ongelukken aanzienlijk zal reduceren.

 

f. Langzaam verkeer.                                                                                                                 

Voor het langzame verkeer zal een gescheiden applicatie ontwikkeld moeten worden. Bij aanschaf van een los toestel is er een keuze mogelijkheid in het navigatie toestel voor het snelle of het  langzame verkeer. Ouderen die zich niet aan het strakke regiem van het snelle verkeer willen wagen, hebben dan de keuze mogelijkheid zich te laten leiden door de langzame applicatie.  Deze categorie weggebruikers zullen net als het overige langzame verkeer via rijstrookbegeleiding op de rechter voorsorteer rijstroken op de traffic bays moeten voegen voor toelating in het systeem rijden gebied. De twee seconden regel is ook geheel van toepassing voor deze categorie en is van belang wanneer het snelle verkeer op een traffic bay voor gemiddelde verkeersstromen het langzame verkeer zal moeten kruizen voor een doorvoer  naar rijbaan 2. Rijbaan begeleiding voor deze categorie is uiteraard verschillend t.o.v. het snelle verkeer daar er voor deze groep specifieke op en afritten aangelegd zijn.

 

g. Benzinestations en rust/parkeerplekken in het systeem rijden gebied.                                          

Voor het bereiken van deze plekken zullen aparte switchpoints gecreëerd moeten worden. Bij het verlaten van deze stations zal GPS die softwarematig reeds een onderscheid maakt tussen de snelle en langzame applicatie het verkeer via een stoplicht het systeem rijden gebied in loodsen.                                                               

 

 

Systeem rijden stelt nieuwe eisen aan het rijexamen. 

 

 

Bij rijexamens zal de toekomstige weggebruiker het vlot invoegen, zowel op de invoegstrook als op de switchpoints, machtig moeten zijn.

Rem en reactie tijd dienen zo kort mogelijk te zijn.

 

De twee seconden regel zal wat toepasbaarheid betreft zoals hierboven genoemd, een zeer zwaar onderdeel van het rijexamen zijn evenals het geschakeld rijden. Wederom komt dit de rem en de reactie tijd en veiligheid ten goede.

 

Snelheden aangegeven op de matrix borden zijn geen maximum snelheden maar verplichte snelheden, met dien verstande dat de eigen veiligheid en die van medeweggebruikers niet uit het oog verloren wordt.

 

Ondanks het feit dat rijstrookbegeleiding aanwezig is, dienen weggebruikers zich bij het uitsorteren op de oprit traffic bays zich van tevoren ervan te vergewissen in welke baanvak zij zich moeten begeven. Dit voorkomt oponthoud van het verkeer dat zich op de oprit traffic bay begeeft.

 

Ten aanzien van het algeheel inhaalverbod dienen rijexamen kandidaten er van doordrongen te zijn van het feit dat het hier om een collectief verbond gaat om het enorme verkeersaanbod tijdens de spitsuren samen systematisch te verwerken, met het oogmerk de economische en milieuschade drastisch te beperken, en dat het hier niet gaat om een beperking van zijn of haar individuele vrijheid.

 

De op en afrit traffic bays dienen om het verkeer gereguleerd en gecontroleerd op of van de snelweg te krijgen, zodat de snelweg haar oorspronkelijke eigenschappen kan behouden n.l. “Snel op de weg”.

 

Wie op de oprit traffic bay niet kan wachten tot er fiat gegeven wordt d.m.v. het groene stoplicht, zal bij de traffic bay poort geflitst worden en een boete ontvangen.

 

Bij pech onderweg dient de betrokken bestuurder zich zo snel mogelijk naar de vluchtstrook te begeven. De bestuurder zal de doorgetrokken streep moeten overschrijden, en geeft dit aan door middel van knipperende alarmlichten.  

 

Volledige  kennis wat betreft de werking en mogelijkheden van het navigatie toestel in het voertuig.

 

Voordelen van “Systeem Rijden”.

 

Systeem rijden biedt een hoge veiligheidsgarantie, snelle doorstroming en filevrij rijden.  De 90%  bezettingsgraad per kilometer voorkomt de mysterieuze filevorming als gevolg van een afrem delay.

 

Systeem rijden zal zowel de economische als milieuschade sterk reduceren.  Enige schade zou kunnen ontstaan op de oprit traffic bays of doseerpunt wat betreft een wachttijd.

 

Voor een optimale werking van systeem rijden is het gewenst het aantal rijbanen in het gebied gelijk te houden. Bottleneckwerking dient te allen tijde te worden voorkomen.

                          

Het verplicht stellen van navigatie is de achilleshiel voor systeem rijden volgens boven genoemde criteria.

 

Systeem rijden is toepasbaar in hoog technologisch ontwikkelde landen zoals Nederland, waar de huidige infrastructuur slechts uitgebreid hoeft te worden.

 

Systeem rijden duld geen wegpiraten, maar vereist een strak collectief regime. Politie diensten zullen adequaat en effectief hierop moeten kunnen reageren.

 

Systeem rijden garandeert iedere weggebruiker een hoge mate van anonimiteit.

 

Systeem rijden bied de weggebruiker snelheid en reistijd  garantie.

 

Met het oog op de toekomst en uitbreiding van het aantal vervoersmiddelen is systeem rijden een volwaardig en zeer wenselijk alternatief voor het kilometer heffing plan van de regering.

 

Economie .

 

Kiezen voor systeem rijden zal zowel de bouw als ICT sector veel werkgelegenheid kunnen bezorgen.

Het systeem rijden plan is in zowel in kleinere als grotere gebieden toepasbaar en zou zelfs in de toekomst in heel Europa uitgevoerd kunnen worden.

Het Galileo project i.s.m. de Europese Unie is het aangewezen navigatie en verkeerregulering systeem ter realisering van “Systeem Rijden”.

 

Octrooi:  

 

Octrooicentrum Nederland kwalificeert het plan “Systeem rijden” oplossing fileproblematiek 2010-2050, als “Industrieel toepasbaar”.

 

Systeem Rijden is geen commercieel product maar dient het economisch en milieu belang van de gehele samenleving.

 

Ministeries van verkeer en waterstaat in Europa en technologisch hoogontwikkelde industrie landen buiten de Europese Unie kunnen het plan in licentie verwerven.

Contact      :     info@trafficjamsolution.com 

 

Telefoon     :    0031-634111519/ 0034-622248669

 

 

“Systeem Rijden” is een file oplossing plan ontwikkeld door Traffic Jam Solution.

 Gepatenteerd op 3 november 2009 onder  nr:  1036041   Espacenet.

 Copyright 2010                                                                                                     

 

Samenhang Satelliet detectie, GPS, Internet/Intranet, Wegennet, Signalering, Traffic Bays, Verplichte Navigatie.

 

Om systeem rijden mogelijk te maken dient er een interactieve koppeling van  bovengenoemde grootheden verwezenlijk te worden.                                                                   

Voorwaarden voor een verplichte vaste snelheid in systeem rijden gebied vereist een permanente GPS meting  van de voertuigendichtheid per kilometer. Een vlotte doorstroming wordt bereikt met een tolerantie van -10%.

                                                                                                                                                                                                                   Voorbeeld 1:   Uit berekening en met inachtneming van de 2 seconden regel mogen zich op een traject van 1 kilometer bij een snelheid van 100 km/u. zich 18 voertuigen bevinden. De tolerantie van – 10% zal het aantal voertuigen reduceren tot 16 voertuigen per kilometer. De 10% tolerantie is nodig voor het opvangen van     menselijke reactietijd en remvertraging, het creëren van een veilige afstand van 2 seconden, en dient ter   voorkoming van een afrem delay. Gesteld kan worden dat bij een voertuigendichtheid van 16 voertuigen per kilometer de rijbaan op dat moment volledig bezet is, dus toelating van voertuigen op de oprit traffic bays zal   op dat moment niet plaatsvinden.                                                                           

 

Voorbeeld 2:   Voertuig A bevind zich op de oprit traffic bay voor gemiddelde verkeersstromen .  Uit detectie  van navigatie gegevens blijkt dat voertuig A zich 100 km. zal verplaatsen en d.m.v. rijstrookbegeleiding naar rijbaan 4 gedirigeerd zal worden. Op rijbaan 1 geld een maximum snelheid van 80 km/p.u. en op de overige   rijbanen geld een snelheid van 100 km/p/u.  Voertuig A heeft ongeveer 4 seconden nodig voor het bereiken  van een snelheid van 80 km/p.u. en ongeveer 3 seconden voor het bereiken van een snelheid van 80 naar 100 km/p.u., dit inclusief het kruizen van 3 switchpoints naar rijbaan 4. Uit GPS meting blijkt dat op 8 + 3 seconden= 11 seconden voordat voertuig A switchpoint 3 zal bereiken een voertuigen dichtheid van 60 % geld.  Voertuigendichtheid detectie zal dus op 11 seconden voor switchpoint 3 voertuig A het groene licht op de traffic bay geven voor vertrek naar rijbaan 4, dit ongeacht of er op de overige rijbanen reeds een maximale voertuigendichtheid van 90% geld.  Hier wordt weer handig gebruik gemaakt van de tijdelijke toelaatbaarheid van een afstand van 1 seconde.  Voertuig A zal dus met de knipperlichten naar links navigeren tot rijbaan 4 is bereikt waarna een veilige afstand van 2 seconden gecreëerd moet worden en vervolgens de eventuele  cruise controle ingeschakeld .

 

De verwerkingscapaciteit per uur per rijbaan bij een snelheid van 100 km/p/u. wordt als volgt berekend. De onderlinge afstand bij 100km/p/u = 27,77 meter per seconde x 2 sec= 55 meter. Het aantal voertuigen bij een verplichte doorvoersnelheid van 100 km/p/u is theoretisch over een afstand van 1 km: 1000 : 55= 18 voertuigen   per rijbaan. De verwerkingscapaciteit bij deze snelheid is : 100000 : 18= 5555 minus 10%= 5000 voertuigen per  uur per rijbaan. 

 

Het Galileo project t.a.v. het systeem rijden applicatie verzorgt dus de totale verkeersregulering, wegsignalering, bediening van de stoplichten op de traffic bays, rijstrookbegeleiding, detectie medeweggebruikers, meting voertuigendichtheid per kilometer en handhaving van de wettelijk verplichte 2 seconden regel. Internet/intranet diensten gekoppeld aan dit systeem dienen voor calamiteiten en politie diensten.